Zachęcam do zapoznania się z artykułem naukowym mojego autorstwa pod tytułem Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci – zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka opublikowanym w Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie, jest to recenzowane (12 pkt.) czasopismo akademickie.

Globalizacja stanowi w historii rozwoju społeczno-gospodarczego stałe zjawisko, a zrozumienie zjawiska… Click To Tweet

Idea globalizacji i jej historyczne uwarunkowania, osadzone w ramy doktryn politycznych oraz teorii naukowych, zdają się być szczególnie ciekawe w kontekście usieciowienia relacji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych czy intelektualnych.

Globalizacja, przedsiębiorczość oraz nauka tworzą sieć powiązań prowadzących do zrozumienia decyzji… Click To Tweet

Naukowcy badają warunki, w jakich działają organizacje oraz formy i sposoby zarządzania przedsiębiorców, próbując opisać zachodzące w tej przestrzeni mechanizmy i zmiany. Poszukują jednocześnie nowych paradygmatów w podejściu do badania zachodzących zjawisk. Nauka, będąc ponadnarodową uprawiana jest przez uczonych, którzy, podobnie jak przedsiębiorcy, przypisani są lokalizacyjnie bądź narodowościowo do miejsca pochodzenia lub obszaru uprawianej dyscypliny naukowej.

Nauka i przedsiębiorczość funkcjonują w ramach ustalonych norm kształtujących ich porządek.… Click To Tweet

Artykuł pod tytułem Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci – zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka jest moją autorską próbą odniesienia się do zjawiska globalizacji w aspekcie społeczeństwa sieci oraz skutków dysruptywnej innowacji. Jego celem jest spojrzenie na rozwój ludzkości przez pryzmat wyzwań współczesności: globalizacji, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, usieciowienia społeczeństw oraz rewolucji naukowo-technicznej.

Zachęcam – w tym miejscu znajduje się pełna treść wydania: Cz_Ekonomia i Zarzadzanie _nr_6_2018