Zachęcam do zapoznania się z artykułem naukowym mojego autorstwa pod tytułem Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci – zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka opublikowanym w Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie, jest to recenzowane (12 pkt.) czasopismo akademickie.

Globalizacja stanowi w historii rozwoju społeczno-gospodarczego stałe zjawisko, a zrozumienie zjawiska globalizacji jest kluczowe dla zrozumienia współczesnego świata. Click To Tweet

Idea globalizacji i jej historyczne uwarunkowania, osadzone w ramy doktryn politycznych oraz teorii naukowych, zdają się być szczególnie ciekawe w kontekście usieciowienia relacji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych czy intelektualnych.

Globalizacja, przedsiębiorczość oraz nauka tworzą sieć powiązań prowadzących do zrozumienia decyzji przedsiębiorców, paradygmatów naukowych oraz reakcji społecznych. Click To Tweet

Naukowcy badają warunki, w jakich działają organizacje oraz formy i sposoby zarządzania przedsiębiorców, próbując opisać zachodzące w tej przestrzeni mechanizmy i zmiany. Poszukują jednocześnie nowych paradygmatów w podejściu do badania zachodzących zjawisk. Nauka, będąc ponadnarodową uprawiana jest przez uczonych, którzy, podobnie jak przedsiębiorcy, przypisani są lokalizacyjnie bądź narodowościowo do miejsca pochodzenia lub obszaru uprawianej dyscypliny naukowej.

Nauka i przedsiębiorczość funkcjonują w ramach ustalonych norm kształtujących ich porządek. Jednocześnie rozwijają się poprzez podważanie stworzonych fundamentów, wzorców, ustalonych reguł i praw. Click To Tweet

Artykuł pod tytułem Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci – zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka jest moją autorską próbą odniesienia się do zjawiska globalizacji w aspekcie społeczeństwa sieci oraz skutków dysruptywnej innowacji. Jego celem jest spojrzenie na rozwój ludzkości przez pryzmat wyzwań współczesności: globalizacji, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, usieciowienia społeczeństw oraz rewolucji naukowo-technicznej.

Zachęcam – w tym miejscu znajduje się pełna treść wydania: Cz_Ekonomia i Zarzadzanie _nr_6_2018