Powszechny charakter zjawiska przywództwa, jego znaczenie w życiu społecznym i kulturowym sprawiają, że podejmuje się  tematykę oraz istotę przywództwa na wielu płaszczyznach prowadzonej debaty publicznej. Max Weber dokonał podziału przywództwa na tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. Od tego czasu naukowcy, jak i sami liderzy pomnożyli typy i rodzaje przywódców. Myśląc o liderze, mamy na myśli asocjacje związane z przywództwem politycznym, naukowym, moralnym, wojskowym, narodowym, duchowym, partyjnym, środowiskowym, a nawet przywództwem w odniesieniu do grup zawodowych. Większość kryteriów różnicowania struktur społecznych może być zarazem kryteriami wyodrębniania typów przywódców. Fakt ten świadczy o ogromnej uniwersalności kategorii „przywództwo” lub „leadership”.

Każdy, kto zarządza własną firmą lub ma kompetencje zarządcze w organizacji, ma poczucie, że prowadzony biznes w znacznej mierze spoczywa na jego czy jej barkach, bo jest liderem organizacji. Świadomośc tego sprawia, iż czujemy ogromny bagaż odpowiedzialności. Dlatego też w ramach prowadzonego biznesu lub sprawowanej funkcji zarządczej w organizacji, poświęcamy wiele czasu produktowi lub usłudze, nad którym / którą pracujemy, poświęcamy wiele uwagi klientom, dbamy o odpowiedni dobór osób do zespołu, szczególnie zwracamy uwagę na to, jakie mają wyniki, niekoniecznie dbając o ich rozwój zawodowy w organizacji na pierwszym miejscu. Spędzamy czas na przeglądaniu danych finansowych, planowaniu, pisaniu emaili, i tak mijają dni, tygodnie, miesiące i lata.

Czy jednak zastanawiamy się przy tych wszystkich sumiennie wykonywanych zadaniach, że tym, co ma największy wpływ na firmę, tym, co może sprawić, że osiągnie ona sukces i tym, co może wyróżnić Waszą firmę od innych na rynku jest sposób, w jaki przewodzicie, sposób w jaki prezentujecie siebie jako lidera tej firmy? Temat tworzenia wartości przywództwa w organizacji pojawia się praktycznie we wszystkich debatach i dyskusjach publicznych, także w prywatnych rozmowach miedzy nami.

Poczucie bycia liderem oznacza dla wielu z nas, odpowiedzialność i wprawia niejednokrotnie w poczucie presji, czujemy się nawet osamotnieni w podejmowaniu ważnych decyzji, a nawet przytłoczeni poprzez konfrontację naszych wizji z rzeczywistym ich wdrożeniem, szczególnie, gdy spodziewany sukces nie nadchodzi albo pojawia się w innej niż życzylibyśmy sobie formie.

Wiele mówimy o przywództwie, wiele piszemy o przywództwie, podkreślamy na każdym kroku znaczenie tego słowa i poszukujemy liderów, cytujemy słowa liderów, szczególnie liderów w znaczeniu pozycji zawodowej lub społecznej. A co robimy, żeby zadbać o jakość przywództwa?

Przeprowadzone badanie przez Deloitte i opublikowane w maju bieżącego roku, zilustrowane w infografice, wskazuje jednoznacznie, że z budowaniem przywództwa większość firm ma jeszcze daleką drogę przed sobą do przebycia.